1. Podstawowe uregulowania prawne dotyczące obrotu napojami alkoholowymi niezbędne handlowcom, w szczególności obowiązki prawne wynikające ze znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2. Przybliżenie zagadnień prawnych warunkujących sprzedaż alkoholu w celu poszerzenia wiedzy oraz ukazania konsekwencji karnych związanych z nielegalną sprzedażą alkoholu,

3. Zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu przez młodzież i dorosłych,

4. Trudności w rozpoznawaniu wieku osób kupujących napoje alkoholowe na podstawie wyglądu,

5. Podkreślenie, jak ważna jest kontrola dowodów osobistych oraz asertywne zachowanie w stosunku do nieletnich, którzy próbują nabyć alkohol,

6. Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności radzenia sobie w sytuacji nacisku ze strony osoby nieletniej lub pijanej próbującej dokonać zakupu napoju alkoholowego,

7. Ukazanie sposobów wspomagających współpracę Sprzedawcy z Miejską/Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją czy Strażą Miejską,

 

 


Pliki do pobrania:

HARMONOGRAM - Odpowiedzialny sprzedawca alkoholu