Regulamin szkoleń otwartych

§ 1 Postanowienia ogólne
Organizatorem szkoleń jest Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji z siedzibą w Krakowie
Organizator realizuje szkolenia w tematyce, terminach, miejscu, cenach i na warunkach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej na stronie: https://www.koka.org.pl
Organizator oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na organizację szkoleń w wybranym zakresie.

§ 2 Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest:
wysłanie skanu Karty Zgłoszeniowej drogą elektroniczną na adres biuro@koka.org.pl
lub
wysłanie Karty Zgłoszeniowej faksem na numer telefonu 12 333 77 62
Zwolnienie usługi z VAT przysługuje w sytuacji gdy minimum 70% środków, z których opłacane jest szkolenie, pochodzi ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. (z art.43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami)
Opłata za szkolenie w przypadku instytucji państwowych odbywa się na podstawie na podstawie faktury, wystawionej przez Organizatora w dniu szkolenia.
Opłata za szkolenie w przypadku instytucji nie będących instytucjami państwowymi i osób prywatnych, odbywa się na podstawie faktury przedpłaconej.

§ 3 Szkolenie
Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu,
materiały szkoleniowe, (teczka, wydruk, długopis, notatnik)
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
catering
nocleg (w przypadku szkoleń wielodniowych)

§ 4 Odwołanie oraz zmiana miejsca szkolenia przez Organizatora
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku wystarczającej liczby uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
W przypadku odwołania szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator i osoba fizyczna lub podmiot wpłacający uzgodnią inny termin szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywa się szkolenie, nie później niż do 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
Informacja o zmianie miejsca szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w karcie zgłoszeniowej lub przekazana telefonicznie uczestnikowi lub osobie, która wypełniła formularz rejestracji online.

§ 5 Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie 14 dni przed szkoleniem , instytucja zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia, w przypadku uzasadnionych sytuacji losowych.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem, instytucja zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów kwoty szkolenia. Zgłoszenia udokumentowane na trwałym nośniku również są wiążące.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia wielodniowego w terminie 28 dni przed szkoleniem, instytucja zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia, w przypadku uzasadnionych sytuacji losowych.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia wielodniowego w terminie krótszym niż 21 dni przed szkoleniem, instytucja zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów kwoty szkolenia. Zgłoszenia udokumentowane na trwałym nośniku również są wiążące.

§ 6 Polityka prywatności
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji z siedzibą w Krakowie.
Informacje odnośnie przetwarzania danych można uzyskać kontaktując się drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@koka.org.pl
Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora, które polegają na realizacji szkoleń i procesów poszkoleniowych.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a i/lub b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a gdy przepisy nie stanowią o konieczności ich przechowywanie, maksymalnie do roku od realizacji szkolenia, w celu prawidłowej obsługi poszkoleniowej.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 7 Postanowienia końcowe
Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.
Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.
Uczestnik szkolenia udostępnia na rzecz Organizatora dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia.
W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy online, podmiot zgłaszający udostępnia Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    ROZUMIEM